Historiek
In maart 2013 besloot ook Kasterlee toe te treden tot het SVK ISOM.
 
Taken SVK
SVK’s werken aan het recht op wonen voor iedereen. In het bijzonder voor de groep van mensen die het moeilijk hebben om op eigen kracht een degelijke en betaalbare woning te vinden.
Het Vlaams Gewest maakt het mogelijk dat een SVK voor haar werking kan worden erkend of zelfs gesubsidieerd. Hiervoor dient het SVK de volgende vier taken uit te voeren:
  • Woningen op de private huurmarkt huren of in erfpacht nemen om ze, zo nodig na aanpassingswerken en met aandacht voor het bieden van woonzekerheid, aan een redelijke huurprijs onder te verhuren aan personen op de wachtlijst.
  • De huurders inspraak- en participatiemogelijkheden bieden. Hen begeleiden en vertrouwd maken met hun rechten en plichten als huurder en hen stimuleren tot het dragen van verantwoordelijkheid.
  • Samen werken met lokale huisvestings- en/of welzijnsactoren en in het bijzonder zelf het initiatief nemen tot het opzetten van lokale samenwerkingsverbanden met deze actoren.
  • Openstaan voor alle kandidaat-huurders die voldoen aan de inschrijvingsvoorwaarden